hakdin.net
21 Rebiü'l-Ahir 1436
11 Şubat 2015 Çarşamba
23:49

БЪЛГАРСКИ

АМЕНТЮ

Условията на вярата са шест.

БЪЛГАРСКИ

ВАДЖИБ

Ваджиб се нарича онези неща, изпълнението на които е задължителни като Фарз.

БЪЛГАРСКИ

ВЯРАТА НА ЕХЛ-И СЮННЕТ

Първото условие за мюслиманина, е да се сдобие с иман.

БЪЛГАРСКИ

ДАВАНЕ НА ЗЕКЯТ

Третото от петте основни условия на исляма е даването на зекят за своето имущество.

БЪЛГАРСКИ

ЕСХАБ-Ъ КИРАМ

На онези мюслимани, които са били удостоени приживе да видят благородното лице на Пейгамбера ни Мухаммед алейхисселям и да слушат благите му думи се наричат “Есхаб-ъ кирам”. Най-благородният след Пейгамберите, сред хората, които са живели и ще живеят на този свят, венец на всички имами и евлие, най-заслужилият да стане халиф е Ебу Бекр-и Съддък ''радиаллахю анх''.

БЪЛГАРСКИ

ЗА ДА БЪДЕМ СПОКОЙНИ

На дюнята, полезните и вредните неща са смесени.

БЪЛГАРСКИ

ЗА КОГО Е ФАРЗ НАМАЗА?

Намазът е задължителен за мъже и жени, които са получили умствена и физическа зрялост. Това се отнася за мъже и жени. За да бъде намаза фарз, трябва да отговаря на три условия:

БЪЛГАРСКИ

ЗНАЧЕНИЕТО НА НАМАЗА

При кланяне на намаз, мислиш за величието на Аллахю теаля, пред Него обмисляш своето нищожество.

БЪЛГАРСКИ

КАКВО Е ИМАН?

Иман означава да харесваш и от все сърце да одобриш, всичко това, което казал Мухаммед алейхисселям.

БЪЛГАРСКИ

КАКВО Е ФАРЗ?

Фарз се наричат онези неща, които ги повелил Аллахю теаля ясно и категорично да се изпълняват в свещените айети.

БЪЛГАРСКИ

КАКВО ЗНАЧИ ИБАДЕТ?

Ибадет означава, да изпълняваш повелите и забраните на Аллахю теаля, който ни е създал нас и всичко около нас от нищо, който ни предпазва от всякакви злини и произшествия и ни дарява безброй блага и добродетели.

БЪЛГАРСКИ

КЛАНЯНЕ НА НАМАЗ

От петте условия на исляма, второто е в установеното време да се кланя намаз пет пъти на ден, съгласувайки се с условията и фарзовете, установени за това.

БЪЛГАРСКИ

КОЙ Е МЮКЕЛЛЕФ?

Мюкеллеф са онези, които притежават ум и влезли в полова зрялост.

БЪЛГАРСКИ

КУРАН-Ъ КЕРИМ

За да живеят хората в мир и спокойствие и за да сдобият вечно щастие на ахирета, Аллахю теаля, чрез многобройните си Пейгамбери, изпратил книги на първия човек и първия Пейгамбер Адем алейхисселям до последния Пейгамбер Мухаммед алейхисселям. В тези книги изяснил основите на вярата и начина на поклоненията. Осветлил хората със знания по всички направления.

БЪЛГАРСКИ

МЕКРУХ И МЮФСИД

Мекрух: Мекрух са онези неща, които не одобрява Аллахю теаля и Мухаммед алейхисселям и премахват севабите на ибадета. Мекрух бива два вида:

БЪЛГАРСКИ

МЮСТЕХАБ И МУБАХ

Мюстехаб: Това се нарича още, мендуб или адаб.

БЪЛГАРСКИ

НАЙ ВАЖНАТА ЗАПОВЕД

След приемането на Исляма най-важната заповед е намазът.

БЪЛГАРСКИ

НАЙ-ВАЖНИЯТ ИБАДЕТ

В религията ни, след вярата най-важният ибадет е намаза. Намаза е основата, стълбът на религията.

БЪЛГАРСКИ

НАМАЗА Е СТЪЛБА НА РЕЛИГИЯТА

От Адем алейхисселям насам, във всяка религия имаше един вакит намаз.

БЪЛГАРСКИ

НЕЗАЛЯЗВАЩОТО СЛЪНЦЕ

Един ден хазрет-и Али “радъйаллахю анх ве керемаллахю веджех”, бе изпуснал времето за икинди намаз.

БЪЛГАРСКИ

ОРУДЖ (ПОСТИ) И ХАДЖ

Четвъртото условие на исляма се явява съблюдаването на пости всеки ден през свещения месец Рамазан.

БЪЛГАРСКИ

ПЕЙГАМБЕРЪТ НИ МУХАММЕД “АЛЕЙХИССЕЛЯМ”

Той е Ресюл на Аллахю теаля.

БЪЛГАРСКИ

ПРИЗНАЦИ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ЕХЛ-И СЮННЕТА

1. Трябва да се вярва в това, че вярата има шест условия, тоест Аллах теаля е един единствен, няма равен и подобен на себе си, вяра в Меляйкете, в Книгите, в Пейгамберите, в Ахирета, че е създател на доброто и злото. Те са посочени в “Аментю”.

БЪЛГАРСКИ

ПРОИЗНЯСАНЕ НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ

Първото условя на исляма е произнясането на “Келиме-и шехадет”. Келиме- и шехадет означава произнасяне на думите: “Ешхедю ен ля иляхе иллалах ве ешхедю енне Мухаммеден абдюху ве ресулюх”.

БЪЛГАРСКИ

СЮННЕТ

Сюннет се наричат онези дела или постъпки, чиито изпълнение не са повелени от Аллахю теаля, а са изпълнявани от страна на Пейгамбера ни, получили неговото одобрение или похвала.

БЪЛГАРСКИ

ТРИ ВИДА ЖИВОТ

За човек има три вида живот.

БЪЛГАРСКИ

УЙДИСВАНЕ НА ИСЛЯМИЕТА

Тези, които изпълняват фарз, ваджиб и сюннети заслужават севаб.

БЪЛГАРСКИ

ХАРАМ И ВИДОВЕТЕ МУ

Харам се наричат онези неща, за които Аллахю теаля в Куран-и керим изрично забранил с думите: “Не правете!” Този, който обявява харама за хелял или пък за хеляла вика, че е харам, става кяфир.

БЪЛГАРСКИ

ЧОВЕК ЗА ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ НА ДЮНЯТА И НА АХИРЕТА

Човек за бъде щастлив на дюнята и ахирета,трябва да бъде мюслиманин. На дюнята да си щастлив, е да живееш спокоен живот. А на ахирета да

HADİS ALİMLERİ

Hadis âlimleri, çok yüksek insanlardır. Ravileri ile beraber, yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilene hafız denir. Kur’an-ı kerimi ezberleyene hafız denmez kâri denir. Bugün, hadis-i şerifleri ezbere bilen bulunmadığı için, kâri’ yerine, yanlış olarak hafız deniliyor.

MEZHEB İMAMLARI

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu'l-Hasen'dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra'da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat'ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmail bin İshak bin Sâlim bin İsmail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Ebi Bürde bin Ebu Müsel-Eşari'dir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Umdet-ül-Makâmât kitâbının müellifi, Gulâm Muhammed Ma’sûm’un bir talebesinden naklen şöyle anlatmıştır:

GÜNÜN HADİSİ

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, şeyh Bedi’uddîn-i Sehârenpûrîye yazılmışdır. Bir süâline cevâb vermekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası