hakdin.net
22 Rebiü'l-Ahir 1436
12 Şubat 2015 Perşembe
2:10

İSLAM TARİHİ

Abaka Hân

İran-İlhanlı Devleti’nin ikinci hükümdârı. Zulmü ile meşhûr olan Cengiz Hân’ın torunu; İran, Irak ve Anadolu taraflarındaki vârisi olan ilk İran-İlhanlı hükümdârı Hülâgû’nun oğlu.

İSLAM TARİHİ

Abbâdîler (Abbâdoğulları)

İspanya’da Endülüs Emevîlerinin yıkılışından sonra kurulan emirliklerin en kuvvetlilerinden biri.

İSLAM TARİHİ

Abbâs Bin Abdülmuttalib (R.Anh)

Abdülmuttalib’in en küçük oğlu ve Resûlullah efendimizin çok sevdiği amcası.

İSLAM TARİHİ

Abbâsîler

Peygamber efendimizin amcası, hazret-i Abbâs’ın soyundan gelen halîfelerin hepsine birden verilen isim.

İSLAM TARİHİ

Abdâliye Devleti

Afganistan’da Abdâlî kabîlesinin kurduğu devlet. Aslen bir Türk boyu olan Abdâlîler, Gazneliler zamânında İslâm dînini kabûl etmişlerdi.

İSLAM TARİHİ

Abdulhâlık-ı Goncdüvânî (Kuddise Sirruh)

Evliyânın önderlerinden, İslâm âlimlerinin büyüklerindendir.

İSLAM TARİHİ

Abdulkâdîr-i Geylânî

Büyük İslâm âlimlerinden ve evliyânın en meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Abbâs (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Amr Bin Âs (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden, meşhûr Mısır fâtihi Âmr bin Âs’ın oğlu.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Cahş (r.anh)

Eshâb-ı kirâmdan olup, Peygamber efendimizin halasının oğlu.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Mes’ûd (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Meymûn El-Kaddâh

Bâtınîliğin kurucusu olan Meymûn bin Deysân’ın oğlu, Meymûniyye fırkasının kurucusudur.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Mübârek

Tebe-i tabiînin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Ömer (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden; fıkıh, tefsîr, hadîs ilminde en üstün olanlarından.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Revâha (r.anh)

Peygamber efendimizin, Eshâbı içinde en çok sevdiği şâirlerden.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Sa’d Bin Ebî Serh

Vahiy kâtibi olmakla şereflenen Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve Afrikiye diye anılan, Kuzeybatı Afrika’nın fâtihi büyük komutan ve vâli.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Sebe

(bkz. İbn-i sebe)

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Tâhir

Abbasî halîfesi Me’mûn zamânının Horasan vâlisi.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Übey Bin Selûl

Medîneli münâfıkların reisi ve Hazrec kabîlesinin ileri gelenlerinden.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Zeyd (r.anh)

Ezân-ı Muhammediyye’nin okunuşunu rüyâsında görüp, Peygamber efendimize sallallahü aleyhi ve sellem haber veren ve Sâhib-ül-ezân lakabı ile meşhûr olan sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Bin Zübeyr (r.anh)

Eshâb-ı kirâmdan.

İSLAM TARİHİ

Abdullah Hân

Mâverâünnehr bölgesinde kurulan Şeybânî hânedânlığının büyük hükümdârlarından.

İSLAM TARİHİ

Abdullah-ı Dehlevî (r.aleyh)

Hindistan’da yaşayan âlim ve evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Abdulvâdiler

1235-1550 (H.633-957) seneleri arasında Cezâyir’de hüküm süren bir berberî devleti.

İSLAM TARİHİ

Abdurrahmân Bin Avf (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Abdurrahmân I

Endülüs Emevî devletinin kurucusu ve ilk hükümdârı.

İSLAM TARİHİ

Abdurrahmân II

Endülüs Emevî devletinin dördüncü sultânı.

İSLAM TARİHİ

Abdurrahmân III

Endülüs Emevî Devleti’nin ilk halîfesi.

İSLAM TARİHİ

Abdurrahmân Sûfî

Onuncu asırda yaşamış ünlü müslüman astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

Abdülhak-ı Dehlevî

Hindistan da yetişen tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Abdülkerim Satuk Buğra Hân

İlk Müslüman-Türk hükümdârı.

İSLAM TARİHİ

Abdülmelik Bin Mervân

Emevî devletinin beşinci halîfesi.

İSLAM TARİHİ

Açe Devleti

Hint Okyanusu’nun doğusundaki Sumatra adasının kuzey kısmında kurulan bir İslâm devleti.

İSLAM TARİHİ

Adâlet

Hukukî ve ictimâî çok geniş mânâlı bir kelime olan adâlet hakkındaki târifler oldukça fazladır.

İSLAM TARİHİ

Âdilşâhlar

Hindistan’da Yûsuf Âdil tarafından kurulan hânedân.

İSLAM TARİHİ

Adiyy Bin Müsâfir (r.aleyh)

Irak’da yetişen evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Adliye

Dâvâ ve ihtilâflara bakan kuruluş.

İSLAM TARİHİ

Afşin (Haydar bin Kâvûs)

Türk asıllı Abbasî kumandanı.

İSLAM TARİHİ

Afşin Bey (Bekçioğlu)

Selçuklu kumandanlarından.

İSLAM TARİHİ

Ağlebîler Devleti

Tunus’da İbrâhim bin Ağleb tarafından kurulan devlet.

İSLAM TARİHİ

Ahî Evren

Anadolu’dan Ahîlik adlı esnaf teşkilâtının kurucusu olan büyük âlim.

İSLAM TARİHİ

Ahidnâme

Andlaşma metni.

İSLAM TARİHİ

Ahîlik

Kardeşlik, esnaf ve san’atkârlar birliği teşkîlâtı.

İSLAM TARİHİ

Ahlâk

İstemeden, kendini zorlamadan, insanda meydâna gelen bir meleke, yâni yerleşmiş huy.

İSLAM TARİHİ

Ahlatşâhlar

Van Gölü’nün batı sâhilinde bulunan Ahlat’ta, onikinci asrın başlarında kurulmuş olan bir Türk devleti.

İSLAM TARİHİ

Ahmed Bin Hanbel

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbelî mezhebinin imâmı, kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Ahmed Bin Hülâgû (Teküder)

İran’daki İlhanlı (Moğol) devletinin üçüncü hükümdârı.

İSLAM TARİHİ

Ahmed Bin Tûlûn

(Bkz. İbn-i Tûlûn)

İSLAM TARİHİ

Ahmed Mirzâ Sultan

Timurlular’ın, Semerkand’daki hükümdârlarından.

İSLAM TARİHİ

Ahmed Rıfâî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ahmed Şâh Dürrânî

Afganistan Devleti’nin kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Ahmed Yesevî

Türkistan’da yetişen ve Orta Asya Türkleri arasında İslâmiyeti yayan büyük velî.

İSLAM TARİHİ

Ahmed-i Bedevî

Mısır’daki evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ahnef Bin Kays

Tâbiî’nin büyüklerinden ve Horasan’ın fâtihi.

İSLAM TARİHİ

Aile

Ana-baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük topluluk.

İSLAM TARİHİ

Âişe-i Sıddîka (r.anhâ)

Peygamber efendimizin mübarek zevcelerinden.

İSLAM TARİHİ

Akabe Bî’atları

Mekke’nin kuzeyinde, Mekke ile Medîne arasında bulunan ve Akabe denilen yerde; Peygamber efendimizin Medîneli ilk müslümanlarla yaptığı andlaşma ve sözleşmeler.

İSLAM TARİHİ

Akka Müdâfaası

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin haçlılara karşı yaptığı iki yıl süren eşsiz müdâfaa.

İSLAM TARİHİ

Akkoyunlular

Doğu Anadolu’da bir Türk oymağının kurduğu devlet.

İSLAM TARİHİ

Alâiye Beyliği

Anadolu Selçuklularının çöküş döneminde, Alâiye’de kurulan beylik.

İSLAM TARİHİ

Alâüddevle Semnânî

Horasan da yetişen evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Alâüddîn Ali Sâbir

Hindistan da yetişen evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Alâüddîn Atsız (Harezmşâh)

Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı Harezmşah emirlerinden.

İSLAM TARİHİ

Alâüddîn Keykubâd

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en büyük sultanlarından.

İSLAM TARİHİ

Alâüddîn Muhammed Halacî

Delhi Türk Sultanlığı Halaç hânedânının en meşhûr hükümdârlarından.

İSLAM TARİHİ

Alâüddîn Muhammed Tekiş

Harezmşahlar Devleti’nin yedinci hükümdârı.

İSLAM TARİHİ

Alâüddîn-i Attâr

Buhârâ’da yetişen evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Alb Arslan

Selçuklu hükümdârlarının en meşhûru, en kahramanı, bugünkü Türkiye’mizin ilk bânîsi.

İSLAM TARİHİ

Âlemgîr Şâh

Hindistan’daki Gürganiye Devleti’nin en büyük hükümdârı.

İSLAM TARİHİ

Alevî

Hazret-i Ali ile Peygamber efendimizin kerîmesi Hazret-i Fâtıma’nın temiz sülâlesi.

İSLAM TARİHİ

Ali (R.Anh)

Resûlullah efendimizin amcası Ebû Tâlib’in oğlu.

İSLAM TARİHİ

Ali Bin Abbâs El-Ehvezî

Meşhûr müslüman tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ali Bin Abdullah Bin Abbâs

İlk Abbasî halîfeleri Seffâh ve Mansûr’un dedesi.

İSLAM TARİHİ

Ali Bin Îsâ El-Cerrâh

Abbasî Devleti’nin büyük vezirlerinden.

İSLAM TARİHİ

Ali Bin Îsâ El-Kehhâl

İlk defâ göz hastalıkları hakkında kitap yazan müslüman tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ali Nakî Hâdî

On iki imâmın onuncusu.

İSLAM TARİHİ

Ali Râmîtenî

İslâm âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ali Rızâ

Peygamber efendimizin soyundan olup; ilim, takva, ahlâk, şecaat ve asalet bakımından zamanındaki insanların en üstünlerinden.

İSLAM TARİHİ

Ali Şîr Nevâî

Doğu Türkçesinin hemen hemen bütün güzelliklerini kendi san’atında toplayarak, Orta Asya Türk edebiyatını, yükselişinin en yüksek noktasına ulaştıran meşhûr Türk şâiri ve edebiyatçısı.

İSLAM TARİHİ

Altınordu Devleti

Cengiz soyundan gelenlerin, Kıpçak bozkırları ve Batı Sibirya’da kurdukları devlet.

İSLAM TARİHİ

Âmil

Sâime hayvanların ve toprak mahsûllerinin zekâtlarını toplayan sâî ile, şehir dışında durup rastladığı tüccardan ticâret malı zekâtını toplayan âşir.

İSLAM TARİHİ

Ammâr

İlk defâ katarakt ameliyâtını yapan müslüman tıb alimi.

İSLAM TARİHİ

Ammâr Bin Yâser (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Amr Bin Âs (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Anadolu Beylikleri

Malazgird muharebesinden sonra, Anadolu’da kurulan Türk beyliklerine verilen umûmî isim.

İSLAM TARİHİ

Anadolu Selçuklu Devleti

(Bkz. Türkiye Selçukluları)

İSLAM TARİHİ

Arablar

Nûh aleyhısselâmın en büyük oğlu Sâm’ın neslinden gelen yâni Sâmî ırka mensûb büyük bir kavim.

İSLAM TARİHİ

Ârazi

(Bkz. Toprak Hukûku)

İSLAM TARİHİ

Ârif-i Rivegerî

İslâm âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Artukoğulları

Selçuklular zamanında Güneydoğu Anadolu’da kurulan Anadolu beyliği.

İSLAM TARİHİ

Artukoğulları

Selçuklular zamanında Güneydoğu Anadolu’da kurulan Anadolu beyliği.

İSLAM TARİHİ

Âsım Bîn Sâbit

(Bkz. Recî’ Vak’ası)

İSLAM TARİHİ

Âşir

Şehir dışında durup, rastladığı tüccardan ticâret malı zekâtını toplayan kimse.

İSLAM TARİHİ

Atabegler (Atabeyler)

Selçuklu şehzadelerini eğitip, yetiştiren yüksek rütbeli me’mûrlara verilen ünvan.

İSLAM TARİHİ

Aydınoğulları Beyliği

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra, on dördüncü asrın başlarında Batı Anadolu bölgesinde, Tire, Selçuk ve Birgi civarında kurulan bir beylik.

İSLAM TARİHİ

Babaîlik

Anadolu’da yaşayan Türkmenleri etrafında toplayıp, Anadolu Selçuklu Sultânı İkinci Gıyâseddîn Keyhüsrev’e karşı isyân ettiren, peygamberlik iddiasında bulunan Baba Resûl ve onun adamlarından olan Baba İshak tarafdârlarına verilen ad.

İSLAM TARİHİ

Bâbek

Azerbaycan taraflarında, Abbasî halîfeleri Me’mûn ve Mu’tasım’a karşı isyân eden hurremîlerin reisi.

İSLAM TARİHİ

Bâbîlik Ve Behâîlik

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran’da, El-Bâb Ali Muhammed isminde bir acem tarafından ortaya atılan bozuk inanç.

İSLAM TARİHİ

Bâbür Şâh

Hindistan’daki en büyük İslâm devleti olan Gürgâniyye Devleti’nin kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Bâbürlüler

Hindistan’da kurulan Türk-İslâm devletlerinden.

İSLAM TARİHİ

Bağdâd

Târihte İslâmiyetin büyük merkezlerinden biri.

İSLAM TARİHİ

Bâğî

Haksız olarak, hak olan hükümdârın itâatinden çıkıp, isyân eden kimse.

İSLAM TARİHİ

Bâkıllânî

Kelâm âlimlerinin en meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Bâkî Billah

(Bkz. Muhammed Bâkî billah)

İSLAM TARİHİ

Balaban (Gıyâsüddîn Uluğ Hân)

Dehli Müslüman-Türk Devleti hükümdârı.

İSLAM TARİHİ

Bâtınîlik

“Kur’ân-ı kerîmin zahirî yâni anlaşılan mânâsı olduğu gibi, bâtınî yâni gizli, iç mânâsı da vardır.

İSLAM TARİHİ

Batrûcî

Modern astronominin kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Battal Gâzi (Seyyid)

Ömrünü, Bizanslılar ile savaşmakla geçiren bir İslâm kahramanı.

İSLAM TARİHİ

Baybars

Moğollara karşı müslümanları müdâfaa eden dördüncü Memlûklu sultânı.

İSLAM TARİHİ

Bâyezîd-i Bistâmî

İnsanlara doğru yolu gösterip, hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin beşincisi.

İSLAM TARİHİ

Baykara

(Bkz. Hüseyin Baykara)

İSLAM TARİHİ

Bayram

Dînî ve millî bakımdan önemi olan ve milletçe her sene kutlanan gün veya günler.

İSLAM TARİHİ

Bedr Gazâsı

Hicretin ikinci yılında sevgili Peygamberimizin, Bedr’de Mekkeli müşriklerle yaptığı savaş.

İSLAM TARİHİ

Begteginler

(Bkz. Erbil Atabegleri)

İSLAM TARİHİ

Behâeddîn Âmilî

Astronomi ve matematik âlimi.

İSLAM TARİHİ

Behâeddîn-İ Buhârî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Behâîlik

(Bkz. Bâbîlik ve Behâîlik)

İSLAM TARİHİ

Behâüddîn Veled

(Bkz. Sultan Veled)

İSLAM TARİHİ

Behlül Dânâ

Halîfe Hârûn Reşîd zamanında yaşamış olan meczûb (hak âşığı) bir zât.

İSLAM TARİHİ

Behmenîler

Hindistan’ın Dekken bölgesinde kurulan müslüman-Türk hânedânlığı.

İSLAM TARİHİ

Bekrî

Müslüman coğrafya âlimi.

İSLAM TARİHİ

Belâzûrî

Büyük târih ve edebiyat âlimi.

İSLAM TARİHİ

Belek Bey

Haçlılara karşı büyük zaferler kazanan Artuklu beyi.

İSLAM TARİHİ

Bengal Devleti

Tuğluklular zamanında Bengal’de kurulan bir devlet.

İSLAM TARİHİ

Benî Ahmer Devleti

İspanya’da kurulan ve Nasrîler adı ile de anılan bir İslâm devleti.

İSLAM TARİHİ

Benî Kaynuka

Medîne’de yaşayan yahûdî kabîlelerinden biri.

İSLAM TARİHİ

Benî Kureyzâ

Medîne’de yaşayan yahûdî kabîlelerinden biri.

İSLAM TARİHİ

Benî Mûsâ (Ahmed, Muhammed ve Hasen bin Mûsâ)

Abbasî halîfesi Me’mûn devrinde yetişen üç büyük matematik ve fen âlimi.

İSLAM TARİHİ

Benî Mustalık Gazâsı

Hicretin beşinci senesinde sevgili Peygamberimizin, Müreysî kuyusu başında Mustalıkoğulları ile yaptığı gazâ, Mustalıkoğulları, Huzâaoğullarına bağlı küçük bir kabîle olup, Medîne’ye yaklaşık yüz kilometre güneyde Mekke yolu üzerinde otururlardı.

İSLAM TARİHİ

Benî Nâdir

Medîne’deki yahûdî kabîlelerinden biri.

İSLAM TARİHİ

Berîd

(Bkz. Posta)

İSLAM TARİHİ

Berkyaruk

Selçuklu hükümdârı.

İSLAM TARİHİ

Bermekîler

Abbasî Devleti’nin meşhûr vezirlerinin mensûb olduğu bir âile.

İSLAM TARİHİ

Bettânî

“İnsan, Allahü teâlânın birliğini isbâta, O’nun emsalsiz büyüklüğünü, yüce hikmetini, muazzam kudretini ve eserlerinin mükemmeliyetini anlamaya astronomi ilmi sayesinde muvaffak olur” diyen astronomi ve trigonometri âlimi.

İSLAM TARİHİ

Beydâvî (Abdullah bin Ömer)

Tefsîr ilminin büyük üstâdı ve müfessirlerin baş tâcı.

İSLAM TARİHİ

Beyhekî (Ahmed bin Hüseyn)

Meşhûr hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Beytülmâl

İslâm devleti mâliye teşkilâtı ve hazînesi.

İSLAM TARİHİ

Bî’at-ı Rıdvân

(Bkz. Hudeybiye Musâlehası)

İSLAM TARİHİ

Bi’r-İ Mâûne Vak’ası

Hicretin dördüncü senesi Safer ayında, İslâm dînini Necdlilere öğretmek için giderken yetmiş sahâbînin şehîd edildikleri vak’a

İSLAM TARİHİ

Bilâl-i Habeşî

Peygamber efendimizin müezzini, büyük sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Bîmâristan

(Bkz. Hastâne)

İSLAM TARİHİ

Bîrûnî

Eserlerindeki yüksek fen bilgileri, kendinden sekiz asır sonra gelen fen âlimlerini dahî hayrette bırakmış, bugünkü fennin mimarlarının rehberi olmuş büyük fen ve İslâm âlimi.

İSLAM TARİHİ

Bişr-i Hafî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Böriler

(Bkz. Dımeşk Atabegleri)

İSLAM TARİHİ

Buhârâ Ve Buhârâ Hânlıkları

Mâverâünnehr’de âlim ve velîleri ile meşhûr bir Türk-İslâm şehri.

İSLAM TARİHİ

Buhârî

Kur’ân-ı kerîmden sonra, dünyânın en kıymetli kitabı olan Buhârîyi şerîf adı ile meşhûr hadîs kitabını yazan, hadîs âlimlerinin en büyüğü.

İSLAM TARİHİ

Busayrî (Muhammed bin Sa’îd bin Hammâd)

İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve tasavvuf büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Büveyhîler

Onuncu asırda İran’da kurulan ve eski Sâsânî İmparatorlarının soyundan geldiğini iddia eden şiî hânedân.

İSLAM TARİHİ

Büyük Selçuklular

(Bkz. Selçuklular)

İSLAM TARİHİ

Ca’fer-i Mezhebi

(Bkz. İmâmiyye)

İSLAM TARİHİ

Ca’fer-i Sâdık

On iki imâmın altıncısı ve İslâm âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ca’fer-İ Tayyâr (r.anh)

Sevgili Peygamberimizin amcasının oğlu.

İSLAM TARİHİ

Câbir Bin Abdullah (r.anhümâ)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Câbir Bin Eflah

Endülüs’te yetişen büyük astronomi ve matematik âlimi.

İSLAM TARİHİ

Câbir Bin Hayyân

Modern kimyânın kurucusu meşhûr İslâm âlimi.

İSLAM TARİHİ

Câhız

Edebiyat, zooloji ve antropoloji âlimi. İsmi, Amr bin Bahr bin Mecnûn el-Kinânî el-Fakîmî el-Basrî olup, künyesi Ebû Osman’dır.

İSLAM TARİHİ

Câhiliyye Devri

İsevîliğin ve daha önceki dinlerin unutulduğu zamandan, İslâmiyetin doğuşuna kadar olan devir.

İSLAM TARİHİ

Câmi

(Bkz. Mescid)

İSLAM TARİHİ

Candaroğulları Beyliği

Kastamonu, Sinop ve çevresinde, onüçüncü asırda kurulan bir beylik.

İSLAM TARİHİ

Câriye

(Bkz. Köle)

İSLAM TARİHİ

Cavnpûr Şarkî Devleti

Hindistan’ın Canvnpûr bölgesinde, 1394 (H.797) senesinde, Melik Server adında bir bey tarafından kurulan devlet.

İSLAM TARİHİ

Cebriyye

Hicrî birinci asrın sonlarında, ikinci asrın başlarında Cehm bin Saffân tarafından ileri sürülen; kader karşısında insanların hiç bir şeyi yapma gücü olmadığını, Allahü teâlâ tarafından takdir edilmiş ve yaratılmış olan fiilleri işlemek zorunda olduğunu iddia eden fırkaya verilen ad.

İSLAM TARİHİ

Celâleddîn Harezmşâh

Harezmşâhlar Devleti’nin son hükümdârı, ismi, Mengübertî, lakabı Celâleddîn’dir.

İSLAM TARİHİ

Celâleddîn-i Rûmî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Celâyirliler

Moğolların bir kolu ve onların kurduğu devlet.

İSLAM TARİHİ

Celdekî

On dördüncü asrın başlarında Mısır’da yetişen ünlü kimya âlimi.

İSLAM TARİHİ

Celûlâ Zaferi

Halîfe hazret-i Ömer-ül-Fârûk’un emriyle İran’ın fethine gönderilen Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretlerinin, Farslılara karşı Celûlâ’da kazandığı zafer.

İSLAM TARİHİ

Cemel (Deve) Vak’ası

Hicrî otuz altı senesinde İbn-i Sebe yahûdîsinin başkanlığındaki fitnecilerin sebeb olduğu muharebe.

İSLAM TARİHİ

Cengiz Hân

Moğolların, zulmüyle tanınan meşhûr imparatoru.

İSLAM TARİHİ

Cezerî

Otomatik âletleri ilk defâ yapan müslüman Türk âlimi. İsmi, Bedîüzzamân Ebü’l-lzz bin İsmâil bin Rezzâz el-Cezerî’dir.

İSLAM TARİHİ

Cizye

Zımmîlerin (gayr-i müslim vatandaşların), hür ve mükellef olan erkeklerinden, seneden seneye alınan şahsî vergi.

İSLAM TARİHİ

Cüneyd-i Bağdâdî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Çağatay Hân

Cengiz Hân’ın oğullarından biri.

İSLAM TARİHİ

Çağrı Bey

Anadolu kapılarını Türklere açan, bugünkü Türkiye’mizin ilk bânîsi mücâhid sultan Alb Arslan’ın babası.

İSLAM TARİHİ

Çaka Bey

İzmir’in fâtihi ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin müstakil beyi, büyük bir teşkilâtçı, ileriyi gören kuvvetli bir siyâset adamı, üstün vasıfları kendinde toplayan bir kumandan.

İSLAM TARİHİ

Çobanoğulları

Kastamonu ve havâlisinde kurulan bir beylik.

İSLAM TARİHİ

Dandanakan Zaferi

Selçuklu Devleti’nin kurulmasını sağlayan Çağrı ve Tuğrul beylerin Gaznelilere karşı Dandanakan’da kazandıkları zafer.

İSLAM TARİHİ

Danışmendliler

On birinci asırda, Sivas merkez olmak üzere, Kayseri, Tokat, Niksar, Amasya, Çankırı, Kastamonu ve Malatya dolaylarında, Danişmend Gâzî tarafından kurulan beylik.

İSLAM TARİHİ

Dârimî

Büyük hadîs âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Dâvûd-i Antâkî

Meşhûr tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

Dâvûd-i Tâî

İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin ileri gelen talebelerinden.

İSLAM TARİHİ

Debbûsî (Kadı Abdullah bin Ömer el-Buhârî)

Mukayeseli Hukuk ilminin kurucusu ve Hanefî fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Dede Korkud

12, 13 ya da 14. asırlarda Doğu Anadolu’ya gelip yerleşen Oğuz Türkleri arasında anlatılan, yarı manzum yarı mensur destânî hikâyeleri ilk defâ anlattığı kabul edilen şahsiyet.

İSLAM TARİHİ

Dehriyye

Allahü teâlânın varlığını inkâr edip; “Her şey tabîat kanunlarıyla var oluyor.

İSLAM TARİHİ

Delhi Türk Sultanlığı

Hindistan’daki müslüman Gurlu Devleti’nin komutanlarından Kutbeddîn Aybeg tarafından Delhi’de kurulan Türk devleti.

İSLAM TARİHİ

Demîrî

Zooloji ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Derviş Muhammed

Evliyanın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Dıhye-i Kelbî (r.anh)

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin Eshâb-ı kirâmı olmakla şereflenen sahâbînin büyüklerinden ve simâ olarak en güzellerinden.

İSLAM TARİHİ

Dımeşk Atabegliği (Börîler)

Suriye Selçuklularının ortadan kalkmasından sonra, Dımeşk yâni Şam’da kurulan hânedânlık.

İSLAM TARİHİ

Dilmaçoğulları

Anadolunun fethinden sonra Doğu Anadolu'da kuru¬lan bir Türk beyliği.

İSLAM TARİHİ

Dîneverî

Meşhûr botanik ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Dîvân

Devlet idaresi ile ilgili encümen, meclis. Dîvân kelimesi Farsça olup, Arabça’ya ve Türkçe’ye geçmiştir.

İSLAM TARİHİ

Doğu Türkistan

(Bkz. Türkistan)

İSLAM TARİHİ

Dost Muhammed Hân

Afganistan hükümdarlarından.

İSLAM TARİHİ

Dulkadiroğulları

Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden biri.

İSLAM TARİHİ

Dûmet-Ül-Cendel Seferleri

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, Abdurrahmân bin Avf ve Hâlid bin Velîd’i (r.anhüm) hıristiyan Dûmet-ül-Cendel halkına, İslâm’a davet için gönderdiği seferler.

İSLAM TARİHİ

Dürrânîler

(Bkz. Abdâliye Devleti)

İSLAM TARİHİ

Dürzîler (Derezîler)

Aslen Arab olup, şîanın ismâiliyye (bâtıniyye) kolundan ayrılarak ortaya çıkan, Fâtımî hükümdarı Hâkim bi-emrillah’ın ilâh olduğuna ve onun veziri Hamza’nın imâmlığına (peygamberliğine) inananlara verilen ad.

İSLAM TARİHİ

Ebced

Herbir harfi, bir rakamı gösteren Arabî harflerle yazılı sekiz kelimeden meydana gelen bir hesap sistemi.

İSLAM TARİHİ

Ebdâl

Allahü teâlânın evliya kullarından.

İSLAM TARİHİ

Ebû Ali Fârmedî

Horasan’da yetişen İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Bekr Râzî

(Bkz. Râzî)

İSLAM TARİHİ

Ebû Bekr-i Sıddîk (r.anh)

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin ilk halîfesi, daha hayatta iken Cennet ile müjdelenen peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü olan sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Ebû Bekr-i Şiblî

Evliyanın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Cehl

Asr-ı saadette İslâm’ın en büyük düşmanı.

İSLAM TARİHİ

Ebû Dâvûd Sicistânî

Küttüb-i Sitte denilen meşhûr altı hadîs-i şerîf kitabından biri olan Sünen-i Ebû Davud’un sahibi.

İSLAM TARİHİ

Ebû Dücâne (r.anh)

Sevgili Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem Uhud gazâsında müşriklerle çarpışmak üzere kılıcını verdiği kahraman sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Ebû Eyyüb-i Ensârî (r.anh)

Server-i âlem sallallahü aleyhi vesellem efendimizin mihmandarı olmak şerefine kavuşan sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Ebû Hâmid Gırnatî

Endülüs’te yetişen coğrafya âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Hânîfe Dîneverî

(Bkz. Dîneverî)

İSLAM TARİHİ

Ebû Hureyre (r.anh)

Eshâb-ı kirâm arasında en çok hadîs-i şerîf rivayet edenlerden.

İSLAM TARİHİ

Ebû İshak Şîrâzî

Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden, ismi, İbrâhim bin Ali bin Yûsuf’dur.

İSLAM TARİHİ

Ebû Kâmil Şuca’

Meşhûr cebir âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ebû Leheb

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve selemin amcalarından.

İSLAM TARİHİ

Ebû Lübâbe (r.anh)

Eshâb-ı kirâm’ın meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Ebû Ma’şer Belhî

Bağdâd’da yetişen büyük astronomi ve astroloji âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ebû Mansûr Mâtüridî

Ehl-i sünnetin iki îtikâd imâmından biri.

İSLAM TARİHİ

Ebû Midyen Magribî

Evliyanın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Muhammed Bağdâdî

Bağdâd’da yetişen din ve fen âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Mûse’l-Eş’arî (r.anh)

Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellemin ileri gelen eshâbından ve vâlilerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Müslim Horasânî

Horasanlı bir kumandan ve devlet adamı.

İSLAM TARİHİ

Ebû Nu’aym İsfehânî

Büyük hadîs âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Sa’îd Bahâdır Hân

Cengiz sülâlesinin İran'da hüküm süren İlhanlı¬lar şubesinin son hükümdarı.

İSLAM TARİHİ

Ebû Sa’îd-i Ebûl-Hayr

Evliyanın meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Ebû Sa’îd-i Hudrî (r.anh)

Eshâb-ı kirâmdan.

İSLAM TARİHİ

Ebû Sehl Kûhî

Müslüman astronomi âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Seleme Bin Abdurrahmân

Tabiînin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Seleme Bin Abdülesed (r.anh)

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimize en önce îmân eden sahâbîlerden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Süfyân Bin Harb (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve Resûlullah efendimizin kayınpederi.

İSLAM TARİHİ

Ebû Tâlib

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin amcası ve Hazret-i Ali’nin babası.

İSLAM TARİHİ

Ebû Ubeyd Kasım Bin Sellâm

Zamanının büyük âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Ubeyde Bin Cerrah (r.anh)

Büyük komutan ve sağ iken Cennet’le müjdelenen on sahâbîden biri.

İSLAM TARİHİ

Ebû Yûsuf

İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe’nin (r.aleyh) talebelerinin en büyüğü.

İSLAM TARİHİ

Ebû Zerr-İl-Gıfârî (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebû Zeyd Belhî

Belh’de yetişen fen âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Abbâs Seffah

(Bkz. Abbâsîler)

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Esved Ed-Düelî

Tabiînin büyüklerinden, fıkıh ve hadîs âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Esved Ed-Düelî

Tabiînin büyüklerinden, fıkıh ve hadîs âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Fidâ

Mısır’da yetişen târih ve coğrafya âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Hasen-i Eş’arî

Ehl-i sünnetin îtıkâddaki iki imâmından biri.

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Hasen-i Harkânî

İnsanları Hakk’a davet eden büyük âlim.

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Kâsım Zehravî

(Bkz. Zehravî)

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Leys-i Semerkandî

Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Mansûr Muvaffak

İran’da yetişen büyük kimya âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ebü’l-Vefâ Buzcânî

İslâm âleminde yetişmiş büyük matematik ve astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

Ebüdderdâ (r.anh)

Resûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem efendimize sahâbî olmakla şereflenenlerden.

İSLAM TARİHİ

Ebüt-Tufeyl Âmir Bin Vasile (r.anh)

En son vefât eden sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Ecnadeyn Zaferi

(Bkz. Amr bin Âs)

İSLAM TARİHİ

Edib Ahmed Yüknekî

Karahanlılar zamanında yetişen büyük Türk edibi, Atâbet-ül-Hakâyık kitabının yazarı.

İSLAM TARİHİ

Edille-i Şer’iyye

Ahkâm-ı İslâmiyye’nin (din bilgilerinin) kaynakları.

İSLAM TARİHİ

Eflâkî (Şemseddîn Ahmed)

Anadolu’da yetişen âlimlerin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ehl-i Beyt

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün aile fertleri.

İSLAM TARİHİ

Ehl-i Suffa

Hicretten sonra, Medîne-i münevverede, Peygamber efendimizin yaptırdığı câminin yânî Mescid-i nebevînin suffa denilen, üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde barınan yoksul ve kimsesiz muhâcirlere verilen ad.

İSLAM TARİHİ

Ehl-i Sünnet

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın ve Esbabının (aleyhimürrıdvân) yolu, bildirdikleri îtikâd.

İSLAM TARİHİ

Hayât Bin Kays El-Harrânî

Harrân’da yetişen evliyanın büyüklerinden ve ariflerin ileri gelenlerinden.

İSLAM TARİHİ

Hayber’in Fethi

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, 628 (H.7) senesinde Hayber’de yahûdîlere karşı kazandığı zafer ve bölgenin fethi.

İSLAM TARİHİ

Hayr-Ün-Nessâc

Evliyanın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Hazîne

(Bkz. Beytülmâl)

İSLAM TARİHİ

Hâzinî

Yer çekimi ve terâzilerle âlâkalı açıklamalar yapan fizik, astronomi ve matematik âlimi.

İSLAM TARİHİ

Hemmâm Bin Münebbih

Tabiînin meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Hendek Gazâsı

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin müşriklere karşı Hicret’in beşinci yılında Medîne’de yaptığı müdâfaa muhârebesi.

İSLAM TARİHİ

Hicret

Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, Allahü teâlânın emri ile 622 senesinde Mekke’den Medine’ye göç etmesi.

İSLAM TARİHİ

Hîfâ Hâtun (r.anhâ)

Kadın sahâbilerden.

İSLAM TARİHİ

Hind Binti Utbe (r.anhâ)

Kadın Sahâbîlerden.

İSLAM TARİHİ

Hisbe

(Bkz. İhtisâb)

İSLAM TARİHİ

Hitâbet Ve Hutbe

Güzel ve düzgün söz söyleme san’atı.

İSLAM TARİHİ

Hive Hânlığı

On altıncı asırda Harezm bölgesinde kurulan bir hânlık.

İSLAM TARİHİ

Hoca Dehhânî

On üçüncü asırda Anadolu’da yaşayan büyük şâir.

İSLAM TARİHİ

Hokand Hânlığı

On sekizinci asrın başlarında Seyhun nehrinin Balkaş Gölü yakasında kurulan Türk Hânlığı.

İSLAM TARİHİ

Hûcendî

Ekliptiğin meylini ölçen astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

Hucvîrî

Evliyanın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Hudeybiye Andlaşması

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin 627 (H.6) senesinin Zilkade ayında, Mekke hududundaki Hudeybiye denilen yerde, Mekkeli müşriklerle yaptığı andlaşma.

İSLAM TARİHİ

Huneyn Bin İshak

Irak ta yetişen ve gözle ilgili ilk eseri yazan tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

Huneyn Ve Tâif Gazvesi

Resûlullah efendimizin Mekke’nin fethinden sonra müşriklerle Huneyn ve Tâif’te yaptığı savaş.

İSLAM TARİHİ

Huzeyfe-Tül-Yemânî (r.anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin sırdaşı.

İSLAM TARİHİ

Hülâgu

(Bkz. İlhanlılar)

İSLAM TARİHİ

Hüseyn Baykara

Tîmûroğulları Devleti’nin Horasan kolunun sultânı ve şâir.

İSLAM TARİHİ

Hüseyn Bin Ali (r.anhümâ)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin torunu, hazret-i Ali’nin oğlu.

İSLAM TARİHİ

Hüsrev Dehlevî

(Bkz. Emîr Dehlevî)

İSLAM TARİHİ

Ihşidîler

Mısır ve Suriye’de kurulan ikinci Türk devleti.

İSLAM TARİHİ

Irak Selçukluları

Selçuklu topraklarının batı kısmında kurulan hânedân.

İSLAM TARİHİ

Irâkî

Irak’ta yetişen kimya âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

İbâdiyye

(Bkz. Hâricîler)

İSLAM TARİHİ

İbn-i Adîm

(Bkz. Kemaleddin İbni Adîm)

İSLAM TARİHİ

İbn-i Arabî

Evliyanın büyüklerinden ve Sofiyye-i aliyye’den.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Asâkir (Ali bin Hasen)

Hadîs ve fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Bacce

Endülüs’te yetişen felsefeci ve mûsikî üstadı.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Battûta

Meşhûr seyyah ve Mâliki mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Baytâr

Endülüs’te yetişen büyük botanik âlimi ve eczacı.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Bennâ

Fas’ta yetişen büyük matematik ve din âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Bîbî

Meşhûr târihçi ve edîb.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Cemâa

Şâfiî mezhebi fıkıh ve fen âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Cevzî

Tefsir, hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Cezzâr

Onuncu asrın sonlarında yetişmiş meşhûr müslüman tabib.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Cübeyr

Edip ve seyyah, ismi, Muhammed bin Ahmed bin Cübeyr el-Kinânî, künyesi Ebü’l-Hüseyn’dir.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Düreyhim

Zoolog ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Ebî Usaybia

İslâm âleminde tanınmış ve en meşhûr tıb âlimlerinden biri.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Fadlân

Seyahatnâme müellifi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Fârid (Ömer bin Ali)

Resûlullah’ın âşığı ve tasavvuf büyüğü.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Firnâs

İlk uçağı yapıp uçmayı başaran büyük astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Hacer-i Askalânî

Hadîs âlimlerinin büyüklerinden ve Şâfiî mezhebinde meşhûr fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Haldûn

Büyük İslâm târihçisi, kıraat ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi, devlet adamı, sosyolog.

İSLAM TARİHİ

İbn-İ Hallikân (HILLİGÂN)

Şafiî mezhebi fıkıh ve târih âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Hâtime

On dördüncü asırda Endülüs’te yetişen târihçi, tıp âlimi ve edîblerden.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Havkal

Meşhûr müslüman seyyah ve coğrafya âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Hazm

Endülüs’te yetişen filozof ve âlimlerden.

İSLAM TARİHİ

İbn-İ Heysem

Fizik, matematik ve astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-İ İshâk

İslâm târihçisi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i İyas

Meşhûr târihçi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Kayyım-i Cevziyye

Şam’da, İbn-i Teymiyye’nin yetiştirdiği Hanbelî âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Kunfûz

Cezayir’de yetişen matematik ve astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Mâce

Hadîs âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Mâcid

Arabistan’da yetişmiş meşhûr müslüman coğrafyacısı ve denizcisi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Mecdî

Fıkıh, nahiv ve astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Miskeveyh

Tarihçi ve felsefeci.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Mülka

Bağdâd’da yetişen tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Münzir

Memlûklü sultânı Sultan Kalavun’un baş veterineri.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Nefis

Küçük kan dolaşımını keşfeden meşhûr tabib ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Nübâte

Ondördüncü yüzyılda yetişmiş olan Arab şâir ve edîblerinden.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Rüşd

Endülüs’te yetişen meşhûr filozof, doktor, astronomi bilgini ve matematikçi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Sa’d

Meşhûr târih ve hadîs âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Sebe

Müslümanların arasında ilk defa fitne çıkaran ve Eshâb-ı kiram düşmanlığı aşılayan bir Yahûdî dönmesi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Sînâ

İslâm âleminde yetişen meşhûr felsefe ve tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Şâtır

Şam’da yetişen büyük astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Tagriberdî

Fıkıh ve târih âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-İ Teymiyye

Ondördüncü asırda yetişen din adamlarından.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Tufeyl

Astronomi, felsefe ve tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

İbn-i Tûlûn

Tûlûnoğulları Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı.

İSLAM TARİHİ

İbn-Ül-Esîr

Fıkıh, hadîs ve târih âlimi. İsmi, Ali bin Muhammed bin Abdülkerîm el-Cezerî bin Abdülvâhid eş-Şeybânî el-Mûsulî olup, künyesi Ebü’l-Hasen’dir.

İSLAM TARİHİ

İbn-Ül-Verdî

Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

İbn-Ül-Verdî

Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Kur’ân-I Kerîm

Allahü teâlânın, en son gönderdiği; emir ve yasaklarını, îmân ve ibâdet bilgilerini, güzel ahlâkı içine alan, ilâhî kitab; Edille-i şer’iyyenin ilki, yâni İslâm dinindeki hükümlerin birinci ana kaynağı.

İSLAM TARİHİ

Kurtuba Câmii

Endülüs Emevîleri zamanında İspanya’nın Kurtuba (Cordoba) şehrinde yaptırılan muhteşem câmi.

İSLAM TARİHİ

Kurtubî (Muhammed bin Ahmed)

Endülüs’te yetişen meşhûr tefsîr âlimlerinin büyüklerindendir.

İSLAM TARİHİ

Kuşeyrî

Büyük velî, fıkıh, tefsîr, hadîs ve kelâm âlimi.

İSLAM TARİHİ

Kutatgu Bilik

(Bkz. Yûsuf Has Hâcib)

İSLAM TARİHİ

Kutbüddîn Aybek

Hindistan’da Delhi Türk Sultanlığının kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Kutbüddîn Şîrâzî

Fıkıh, tefsîr, astronomi ve matematik âlimi.

İSLAM TARİHİ

Kutbüddin-i Bahtiyar Kâki

Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Kuteybe Bin Müslim

Emevî Devleti’nin meşhûr kumandanlarından.

İSLAM TARİHİ

Kutta-i Tarîk

(Bkz. Bâgiler)

İSLAM TARİHİ

Küttâb

İslâm âleminde kurulan ve müslüman çocuklarının okuma yazma öğrenmelerini sağlayan bir nevî sıbyan mektebi olan ilkokullara verilen ad.

İSLAM TARİHİ

Kütüb-i Sitte

(Bkz. Hadis İlmi)

İSLAM TARİHİ

Kütüphâne

Farsça hâne ve Arabça kütüb kelimelerinden meydâna gelen hâne-i kütüb (kitaplar evi) izafet terkibinde tamlama “i”si’nin düşmesi ve kelimelerin yer değiştirerek birleşmesinden meydana gelmiş bir birleşik isim olup, Osmanlı Türkçesi’nde kullanılmıştır.

İSLAM TARİHİ

Lâdik Beyliği (İnançoğulları)

Onüçüncü ve ondördüncü asırlarda Lâdik’de (Denizli) hüküm süren bir Türk beyliği.

İSLAM TARİHİ

Lisânüddîn İbni Hatîb

İspanya da yetişen meşhûr müslüman tabîb ve târihçi.

İSLAM TARİHİ

Lûdîler

Hindistan’da Afganlaşmış Kalacların kurduğu devlet.

İSLAM TARİHİ

Luristan Atabegliği

Ebû Tâhir bin Muhammed’in Luristan’da kurduğu Atabeglik.

İSLAM TARİHİ

Ma’rûf-i Kerhî

Evliyanın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Macritî

Endülüs’te yetişen ünlü kimya ve matematik âlimi.

İSLAM TARİHİ

Mahmûd Gaznevî

(Bkz. Gazneli Mahmûd)

İSLAM TARİHİ

Mahmûd İncirfagnevî

İslâm âlimlerinin büyüklerinden, insanları Hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin onbirincisidir.

İSLAM TARİHİ

Makkarî (Ahmed Tilmsânî)

Kuzey-batı Afrika’da yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Malazgird Savaşı

(Bkz. Alb Arslan)

İSLAM TARİHİ

Mâlik Bin Enes

(Bkz. İmâm-ı Mâlik)

İSLAM TARİHİ

Mansûr

Abbasî Devleti’nin ikinci halîfesi.

İSLAM TARİHİ

Mâturîdî

(Bkz. Ebû Mansûr Mâturîdî)

İSLAM TARİHİ

Mazhar-ı Cân-ı Cânân

Evliyanın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Me’mûn

Abbasî halîfelerinin yedincisi.

İSLAM TARİHİ

Medeniyet

İnsanların madden ve rûhen huzura kavuşturulması.

İSLAM TARİHİ

Medîne-i Münevvere

İslâm Devleti’nin ilk başşehri.

İSLAM TARİHİ

Medrese

İslâm medeniyetinde öğretimin yapıldığı müesseseler.

İSLAM TARİHİ

Mehdî (Halîfe)

Abbasî Devleti’nin üçüncü halîfesi.

İSLAM TARİHİ

Mehdî Aleyhirrahme

Kıyamete yakın gelerek, İslâmiyeti yeryüzüne hâkim kılacağı, Peygamber efendimiz tarafından haber verilen zât.

İSLAM TARİHİ

Mekke-i Mükerreme

Peygamber efendimizin doğduğu şehir.

İSLAM TARİHİ

Melikşâh

Büyük Selçuklu Sultânı.

İSLAM TARİHİ

Memlûkler

1250-1517 yılları arasında Mısır ve Suriye dolaylarında hüküm süren devlet.

İSLAM TARİHİ

Mengücükler

Erzincan, Kemah ve Divriği’de onbirinci asrın sonundan onüçüncü asrın sonuna kadar hâkim olan Türk beyliği.

İSLAM TARİHİ

Menteşeoğulları Beyliği

Güneybatı Anadolu’da kurulan Türk beyliği.

İSLAM TARİHİ

Merînîler

Onikinci asrın sonundan onaltıncı asrın ortalarına kadar Fas’ta hüküm süren hanedan.

İSLAM TARİHİ

Mervânîler

On ve onbirinci asırda Diyarbakır’da hüküm süren hanedan.

İSLAM TARİHİ

Mescid

Müslümanların ibâdetlerini yaptıkları yer.

İSLAM TARİHİ

Mescid-i Aksâ

Kudüs’de Süleymân aleyhisselâm tarafından binâ ettirilen mescid, cami.

İSLAM TARİHİ

Mescid-i Dırâr

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz zama¬nında münafıkların, fitne, fesâd yuvası ve silâh deposu olarak Kubâ'da yaptırdıkları mescid.

İSLAM TARİHİ

Mescid-i Harâm

Yeryüzünde ilk ibâdet yeri olan Kâbe-i muazzamanın etrafında sonradan yapılan caminin adı.

İSLAM TARİHİ

Mescid-i Nebî

Peygamber efendimizin, hicretten sonra Eshâb-ı kiram ile birlikte Medîne-i münevverede inşâ ettiği mescid, cami.

İSLAM TARİHİ

Mevlânâ

(Bkz. Celâleddîn-i Rûmî)

İSLAM TARİHİ

Mevlid-i Nebî

Âlemlerin sultânı sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın doğum zamânı.

İSLAM TARİHİ

Mezheb

Mutlak müctehid bir âlimin, Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaları için, müslümanların inanmaları ve yapmaları îcâb eden hususlara dâir dînî delîllerden çıkarıp bildirdikleri hükümler.

İSLAM TARİHİ

Mi’râc

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin göklere çıkarılması, bilinmeyen yerlere götürülmesi.

İSLAM TARİHİ

Mîrâs

(Bkz. Ferâiz)

İSLAM TARİHİ

Mîryakefalon Muhârebesi

(Bkz. Karamukbeli Savaşı)

İSLAM TARİHİ

Mirzâ Gulâm Ahmed Kâdiyânî

Hindistan’da Kâdiyânîlik adlı bozuk yolun kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Moğollar

Asya kavimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Molla Câmî

Din ve fen bilgilerinde âlim, velî, şâir. İsmi, Abdurrahmân bin Nizâmeddîn Ahmed, lakabı Nûreddîn’dir.

İSLAM TARİHİ

Mu’izziler

(Bkz. Delhi Türk Sultanlığı)

İSLAM TARİHİ

Mu’tezile

Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı nakilden önde tutan bir bid’at fırkası.

İSLAM TARİHİ

Muâviye Bin Ebî Süfyân (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Muâz Bin Cebel (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Mugîre-Tebni Şu’be (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın meşhûr dâhi ve vâlilerinden.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Aleyhisselâm

Allahü teâlânın habîbi, sevgilisi, yaratılmış bütün insanların, mahlûkâtın her bakımdan en üstünü, en güzeli, en şereflisi, Allahü teâlânın medhettiği ve bütün insanlara ve cinne peygamber olarak seçip gönderdiği, son ve en üstün peygamber.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Bâbâ Semmâsî

Hâce Ali Râmîtenî hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Bâkır

Oniki imâmın beşincisi.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Bâkî-Billah

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Bedevânî

(Bkz. Seyyid Nûr)

İSLAM TARİHİ

Muhammed Bin Mesleme (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Bin Mûsâ

(Bkz. Benî Mûsâ)

İSLAM TARİHİ

Muhammed Cevâd Takî

Oniki imâmın dokuzuncusu.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Hanefiyye

Hazret-i Ali’nin, ilmi ve kahramanlığı ile meşhûr oğlu.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Ma’sûm Fârûkî

Muhammed Ma’sûm Fârûkî

İSLAM TARİHİ

Muhammed Mehdî

Oniki imâmın sonuncusu.

İSLAM TARİHİ

Muhammed Tapar

(Bkz. Selçuklular)

İSLAM TARİHİ

Muhammed Zâhid

Evliyânın büyüklerinden, insanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin ondokuzuncusudur.

İSLAM TARİHİ

Muhyiddîn İbni Arabî

(Bkz. İbn-i Arabî)

İSLAM TARİHİ

Muhyiddîn Mağribî

Endülüs’te yetişen astronomi ve matematik âlimi.

İSLAM TARİHİ

Murâbıtlar

Kuzey Afrika, İspanya ve Balear adalarına hâkim olup, devlet kuran bir hânedân.

İSLAM TARİHİ

Mus’ab Bin Umeyr (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Mûsâ Bin Nusayr

Meşhûr kumandan; Kuzey-batı Afrika ve İspanya fâtihi.

İSLAM TARİHİ

Mûsâ Kâzım

Oniki imâmın yedincisi.

İSLAM TARİHİ

Mu'tasım

Abbasî halifelerinin seki¬zincisi.

İSLAM TARİHİ

Mûte Gazâsı

(Bkz. Abdullah bin Revâha, Zeyd bin Hârise)

İSLAM TARİHİ

Muvahhidler

Onikinci ve onüçüncü asırlarda, Kuzey Afrika, Endülüs, Tunus ve Fas’a kadar bütün batı müslüman ülkelerine hâkim olan hânedân.

İSLAM TARİHİ

Muzafferîler

Ondördüncü asırda, Güney İran’da hüküm süren hânedân.

İSLAM TARİHİ

Mü’înüddîn-i Çeştî

Hindistan evliyâsının büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Mücâhid Bin Cebr

Tâbiînin meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Müctehid

(Bkz. İctihâd)

İSLAM TARİHİ

Müderris

Medreselerde ders veren öğretim üyesi, profesör.

İSLAM TARİHİ

Müşebbihe

Allahü teâlâyı başka cisim ve varlıklara benzeten, Kur’ân-ı kerîmdeki müteşâbih âyetleri zâhir mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi uzuvlarının olduğunu iddiâ ederek doğru yoldan ayrılan fırka.

İSLAM TARİHİ

Nadr Bin Şümeyl

İslâm âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Nâgûri

Ondördüncü asrın sonlarında Hindistan’da yetişen tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

Nâiblik

İslâm hukûkunda idarî, dînî ve hukûkî bir terim.

İSLAM TARİHİ

Nâsirîler

(Bkz. Benî Ahmer Devleti)

İSLAM TARİHİ

Nasîruddîn Mahmûd Çırağ

Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Nasîruddîn Tûsî

Onüçüncü asırda İslâm âleminde yetişen meşhûr ilim adamı.

İSLAM TARİHİ

Nasreddîn Hoca

Anadolu’da yetişen, nükteleriyle meşhûr evliyâ.

İSLAM TARİHİ

Necmeddîn-i Kübrâ

Fıkıh, tefsîr, hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Nesâî

Büyük hadîs ve fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Nesevî

Meşhûr müslüman târihçi.

İSLAM TARİHİ

Nevevî

Şafiî âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Nihâvend Savaşı

İslâm ordusunun, halîfe hazret-i Ömer zamânında İranlılarla yaptığı meşhûr savaş.

İSLAM TARİHİ

Nizâmşâhlar

Onbeşinci asrın sonlarına doğru. Hindistan’ın Dekken bölgesinde Behmenli Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan beş devletten biri.

İSLAM TARİHİ

Nizâmüddîn Evliyâ

Hindistan da yetişen evliyâdan ve Çeştiyye yolunun büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Nizâm-Ül-Mülk

Hadîs ve fıkıh âlimi; Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alb Arslan ve oğlu Melikşâh’ın vezîri, büyük devlet adamı.

İSLAM TARİHİ

Nu’mân Bin Mukarrin Müzenî (r.anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin Eshâbından.

İSLAM TARİHİ

Nûreddin Zengî

(Bkz. Zengîler)

İSLAM TARİHİ

Oğuzlar

Bugün; Türkiye, Balkanlar, Âzerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşıyan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu.

İSLAM TARİHİ

Oniki İmâm

Peygamber efendimizin nesebinden olup, ilim, takvâ, ahlâk, şecâat, soy bakımından zamânındaki insanların en üstünlerinden olan, yüksek şahsiyet sâhibi oniki mübârek zât.

İSLAM TARİHİ

Ordu

Bir devletin, silâhlı kuvvetlerinin tamâmı.

İSLAM TARİHİ

Osman Bin Maz’ûn (r.anh)

İlk müslümanlardan.

İSLAM TARİHİ

Osman-ı Zinnûreyn (r.anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; “Her peygamberin Cennet’de bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım da Osman’dır” buyurarak medhettiği ve Cennet’le müjdelediği, iki kızını vererek dâmâdlıkla şereflendirdiği, en çok sevdiği eshâbı ve üçüncü halîfesi.

İSLAM TARİHİ

Ömer Bin Abdülazîz

Emevî halîfelerinin sekizincisi.

İSLAM TARİHİ

Ömer Hayyam

Astronomi ve matematik âlimi, şâir.

İSLAM TARİHİ

Ömer-Ül-Fârûk (r.anh)

Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem; “Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer benden sonra peygamber gelseydi, Ömer elbette peygamber olurdu.” hadîs-i şerîfiyle medhedilen; Hazret-i Ebû Bekr’den sonra insanların en üstünü ve Peygamberimizin ikinci halîfesi.

İSLAM TARİHİ

Örf Ve Adet

İslâm hukukunda fer’î yâni ikinci derecede delîllerden.

İSLAM TARİHİ

Öşür

Toprakdan alınan mahsûlün zekâtı.

İSLAM TARİHİ

Özbekler (Şeybânîler)

Ondördüncü yüzyıldan îtibâren Orta Asya’da hâkimiyet kuran, halen Özbekistan bölgesinde yaşayan Türk boyu.

İSLAM TARİHİ

Para

Eşyanın kıymet ölçüsü, semen, kullanılmaya hazır satınalma gücü, ödeme, servet biriktirme ve tasarruf etmeye yarayan değer ölçüsü ve mübâdele aracı.

İSLAM TARİHİ

Pazar

Alışveriş yerlerine verilen isim.

İSLAM TARİHİ

Pervâneoğulları

Sinop ve havâlisinde kurulan beylik.

İSLAM TARİHİ

Pezdevî (Ali bin Muhammed)

Mâverâünnehr’de yetişen Hanefî fıkıh âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Posta Teşkilâtı (Berîd)

İslam devletlerinde, posta ve istihbârat teşkîlâtına verilen ad.

İSLAM TARİHİ

Rabguzî

Ondördüncü asırda, Orta Asya’da yetişen edîb ve şâirlerden.

İSLAM TARİHİ

Râbi’a-i Adviyye

Tabiînin büyük hanım evliyâlarından.

İSLAM TARİHİ

Radulevî (Ahmed Abdülhak)

Hindistan evliyâsının büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Râfızîlik

Şia’nın kollarından.

İSLAM TARİHİ

Ramazanoğulları

1352 senesinden, 1608 senesine kadar Adana bölgesinde hüküm süren Türk beyliği.

İSLAM TARİHİ

Rasadhâne

Uzaydaki cisimleri incelemeye elverişli teleskop ve diğer yardımcı âletlerle donatılmış kubbesi açık özel binâ.

İSLAM TARİHİ

Râzî

Meşhûr tabîb ve kimyâger.

İSLAM TARİHİ

Resûlî

Yemen Resûlîler Devleti sultânlarından ve meşhûr târihçi.

İSLAM TARİHİ

Resûlîler

Yemen’de 1231 (H.629) 1454 (H.858) yılları arasında hüküm sürmüş olan hânedân.

İSLAM TARİHİ

Reşîdüddîn Tabîb

Âlim, tabîb ve devlet adamı.

İSLAM TARİHİ

Reşîdüddîn Vatvât

Onikinci yüzyılda İran’da yaşayan münşî, şâir ve edîb.

İSLAM TARİHİ

Reyhâne (r.anhâ)

Peygamber efendimizin câriyesi iken müslüman olan muhterem hanımları.

İSLAM TARİHİ

Ribât

İslâm devletlerinin kara ve deniz sınırlarındaki önemli noktalarda yapılan sınır karakolu niteliğinde müstahkem mevkîler, ilim, ibâdet ve misâfir ağırlama yerleri; zâviye, hângâh, kervânsaray.

İSLAM TARİHİ

Rukayye (r.anhâ)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin kızı.

İSLAM TARİHİ

Rüstemîler

Sekizinci yüzyılın sonundan onuncu yüzyılın başına kadar Kuzey Afrika’da Cezâyir ve civârında hüküm süren hânedân.

İSLAM TARİHİ

Sa’d Bin Ebî Vakkâs (r.anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; “...Sa’d ibni Ebî Vakkâs Cennet’tedir...” buyurarak daha dünyâda iken Cennet’le müjdelediği on Sahâbîden biri, okçuların serdârı, İran’ı fetheden meşhûr kumandan.

İSLAM TARİHİ

Sa’d Bin Mu’âz (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Sa’d Bin Ubâde (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Sa’deddîn-i Kaşgârî

Türkistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Sa’dî-i Şîrâzî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Sa’îd Bin Âmir (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve hazret-i Ömer’in vâlilerinden.

İSLAM TARİHİ

Sa’îd Bin Cübeyr

Tâbiîn devrinde Kûfe’de yetişen müctehid imamların büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Sa’îd Bin Mensur Horasânî

Hadîs ve tefsîr âlimi.

İSLAM TARİHİ

Sa’îd Bin Müseyyib

Tabiîn devrinde Medîne’de yetişen yedi büyük âlimden biri.

İSLAM TARİHİ

Sa’îd Bin Zeyd (r.anh)

Aşere-i mübeşşereden, yâni dünyâda iken Cennet’le müjdelenen on Sahâbîden biri.

İSLAM TARİHİ

Sâbit Bin Kays (r.anh)

Peygamber efendimizin hatîbi olmakla şereflenen zât. Ensâr-ı kirâmdandır.

İSLAM TARİHİ

Sâbit Bin Kurre

İslâm âleminin yetiştirdiği astronomi ve fen âlimi.

İSLAM TARİHİ

Sadreddîn-i Konevî

Evliyânın büyüklerinden ve kelâm âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Safevîler

Onaltı ile onsekizinci yüzyıllarda İran’da hüküm süren hânedân.

İSLAM TARİHİ

Saffârîler

İran’ın Sîstân bölgesinde hüküm sürmüş bir hânedân.

İSLAM TARİHİ

Safiyye Binti Huyey (r.anhâ)

Peygamber efendimizin hanımlarından.

İSLAM TARİHİ

Safiyyüddîn-i Erdebîlî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Safiyyüddîn-i Erdebîlî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Sâhib Ataoğulları

Selçuklu vezîri Sâhib Ata Fahreddîn Ali’nin oğulları tarafından Karahisar (Afyon) ve çevresinde kurulan beylik.

İSLAM TARİHİ

Salgurlular

İran’ın Fars bölgesinde Oğuzların Üçoklar boyuna mensûb Salgur veya Salur kabîlesi tarafından kurulan bir devlet.

İSLAM TARİHİ

Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Saltuklular

Malazgird meydan muhârebesinden sonra Erzurum ve civârında kurulan beylik.

İSLAM TARİHİ

Sâmânîler

İran’da devlet kuran bir hânedân.

İSLAM TARİHİ

Sarrâflık

Nakit yâni para veya bir şekil eşyâ hâlindeki işlenmiş altın ile gümüşü birbirleriyle veya kâğıt ve mâdeni paraları altın ve gümüş ile değiştirme; tahvîl alış-verişi yapma mesleği.

İSLAM TARİHİ

Saruhanoğulları

Manisa ve çevresinde kurulan bir beylik. Aslen Harezmli olup, Türkiye Selçuklularının hizmetine giren Saruhan Bey tarafından kurulmuştur.

İSLAM TARİHİ

Se’âlebî (Abdülmelik bin Muhammed)

Dil, edebiyât ve târih âlimi.

İSLAM TARİHİ

Sehl Bin Abdullah Tüsterî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Sehl Bin Hanîf (r.anh)

Hicretten önce İslâmiyeti ilk kabûl eden Medîneli Sahâbîlerden.

İSLAM TARİHİ

Selâhaddîn-İ Eyyûbî

Eyyûbîler Devleti’nin kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Selâhaddîn-i Safdî

Târih, edebiyât, hadîs ve fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Selçuklular

Türk-İslâm devletlerinin en büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Selîm Cihangîr Şâh

Hindistan’daki Gürgâniyye Devleti’nin dördüncü sultânı.

İSLAM TARİHİ

Selmân-ı Fârisî (r.anh)

Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem; “Cennet üç kişiye müştakdır (aşırı bir istekle onları beklemektedir). Aliyyül-Mürtezâ, Ammâr bin Yâsir ve Selmân-ı Fârisî” buyurarak medheylediği Eshâb-ı kirâmın önde gelenlerinden.

İSLAM TARİHİ

Senâî

Meşhûr mutasavvıf şâirlerden.

İSLAM TARİHİ

Sencer

Son büyük Selçuklu sultânı.

İSLAM TARİHİ

Serahsî

İslâm âlimlerinin meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Sevde Binti Zem’a (r.anhâ)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin muhterem hanımlarından.

İSLAM TARİHİ

Seyfeddîn-i Fârûkî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Seyyid Emir Külâl

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî

Evliyânın büyüklerinden, insanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin yirmialtıncısıdır.

İSLAM TARİHİ

Seyyid Şerîf Cürcânî

Tefsîr, hadîs, astronomi ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Seyyidet Nefise

Zühd ve takvâsı, kerem ve cömertliği ile meşhûr hanım evliyâ.

İSLAM TARİHİ

Seyyidler

(Bkz.Delhi Türk Sultanlığı)

İSLAM TARİHİ

Sıffîn Vak’ası

Hazret-i Ali’ye tâbi olanlar ile hazret-i Muâviye’ye uyanlar arasında, ictihâd ayrılığı sebebiyle, meydana gelen vak’a.

İSLAM TARİHİ

Sîbeveyh

Dilbilgisi âlimi.

İSLAM TARİHİ

Sökmenliler

(Bkz.Ahlatşâhlar)

İSLAM TARİHİ

Sûfî Allahyâr

Allahü teâlânın yolunu anlatan güzel şiirleri ile meşhûr bir Türkistan evliyâsı.

İSLAM TARİHİ

Sugûr Ve Avâsım

Halîfe hazret-i Ömer devrinden îtibâren İslâm devleti ile Bizans arâzisini birbirinden ayıran Suriye-Anadolu askerî hudûd ve müdâfaa sâhalarına verilen isim.

İSLAM TARİHİ

Sultan

Sultan, İslâm devletlerinde hükümdâra verilen ünvan, devlet başkanı.

İSLAM TARİHİ

Sultan Behâeddîn Veled

Konya’da yetişen velîlerin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Suriye Selçukluları

Suriye ve havâlisinde Sultan Melikşâh’ın kardeşi Tutuş tarafından kurulan bir Selçuklu hânedânı.

İSLAM TARİHİ

Süfyân Bin Uyeyne

Tebe-i tabiînin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Süfyân-ı Sevrî

İslâm âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Süheyb-i Rûmî (r.anh)

“Bir kimse, Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa, bir ananın evlâdını sevmesi gibi Süheyb’i sevsin” hadîs-i şerîfiyle medholunan, büyük Sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Süleyhîler

Yemen’de hüküm süren şiî bir hânedân.

İSLAM TARİHİ

Süleymân Şâh (Kutalmışoğlu)

Anadolu fâtihi ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Sünnet

Din bilgilerinde senet, kaynak olan dört temel delilden biri.

İSLAM TARİHİ

Süyûtî

İslâm âlimlerinin en büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Şâh İsmâil

İran’daki Eshâb-ı kirâm düşmanı Safevî Devleti’nin kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Şâh Veliyyullah-L Dehlevî

Hindistan’da yetişen tefsîr, hadîs, kelâm, tasavvuf ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Şakîk-i Belhî

Evliyânın ve Tebe-i tabiînin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Şâzilî

Mısır’da yetişen meşhûr göz hekimi.

İSLAM TARİHİ

Şeddâdîler

On ve onbirinci yüzyıllarda İran’ın kuzeyinde Arran (Karabağ) bölgesinde hüküm süren hânedân.

İSLAM TARİHİ

Şehîdlik

Allah yolunda canını fedâ ederek, dînini, vatanını, bayrağını, nâmusunu müdâfaa ederken ölmek, haksız yere öldürülmek.

İSLAM TARİHİ

Şemseddîn Dımaşkî

Kozmoloji âlimi.

İSLAM TARİHİ

Şemseddîn Halîlî

Vakit cetvelleri hazırlayan astronomi âlimi.

İSLAM TARİHİ

Şems-i Tebrîzî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Şeyh Ahmed Cezerî (Cüzeyrî)

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Şia

Hazret-i Ali’yi sevdiklerini söyleyip, diğer Eshâb-ı kirâmın kıymetini bilmeyen ve onları kötüleyen kimselerin mensûb olduğu fırka.

İSLAM TARİHİ

Şihâbüddîn-i Sühreverdî

Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Şûra

Bir işin yürütülmesi için seçilen ve belli vasıfları taşıyan kişilerden meydana gelen meclis veya meclisin toplandığı yer, müessese.

İSLAM TARİHİ

Taberânî

Meşhûr tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Taberî

Tefsîr, kıraat, hadîs, târih, edebiyât, nahiv, matematik, tıb ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Tâbiîn

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimize “Eshâb” olmakla şereflenen mübârek insanları (r.anhüm) görmek bahtiyarlığına eren müslümanlar.

İSLAM TARİHİ

Tâceddînoğulları

Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflaması üzerine Karadeniz kıyısında Bafra ile Ordu arasında, güneyde Niksar’a kadar olan bölgede kurulan Türk beyliği.

İSLAM TARİHİ

Tâcüddîn Sübkî

Hadîs, usûl, edebiyât, târih ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Tâc-Ül-Ârifîn (Ebü’l-Vefâ)

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Taç Mahâl

(Bkz. Babürlüler)

İSLAM TARİHİ

Tâhirîler

Abbâsî Halîfeliği zamânında kurulan ilk müstakil devlet.

İSLAM TARİHİ

Takvim

Zamanı; sene, ay, hafta, gün ve saat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetveller.

İSLAM TARİHİ

Talhâ Bin Ubeydullah (r.anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; “Talhâ ve Zübeyr, Cennet’te komşularımdır.” hadîs-i şerîfiyle medh edilen sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Târık Bin Ziyâd

İspanya-Endülüs’ü fetheden büyük İslâm kumandanı.

İSLAM TARİHİ

Tarîkat

Tasavvuf yolu.

İSLAM TARİHİ

Tasavvuf

Ahlâk ve ihlâs ilmi.

İSLAM TARİHİ

Tavâif-i Mülûk

Endülüs Emevî Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan beyliklere verilen isim.

İSLAM TARİHİ

Tebük Gazvesi

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin 630 (H.9) senesinde, Bizans imparatoruna karşı çıktığı sefer.

İSLAM TARİHİ

Tefsîr

Dînî ilimlerden.

İSLAM TARİHİ

Teftâzânî

Tefsîr, hadîs, kelâm, nahiv, mantık ve fen âlimi.

İSLAM TARİHİ

Tekke Ve Zâviye

İslâm ahlâkının, tasavvuf ilminin öğretildiği ve tatbîk edildiği yer.

İSLAM TARİHİ

Timur Hân

Dünyânın büyük hükümdârlarından, âlim ve evliyâ dostu cihângir, aklî ve naklî ilimlerde âlim.

İSLAM TARİHİ

Timurlular

Büyük bir İslâm Devleti kuran hânedân.

İSLAM TARİHİ

Tirmizî

Büyük hadîs âlimlerinden.

İSLAM TARİHİ

Toprak Hukûku

Toprak hakkında konulan hüküm ve kâideler.

İSLAM TARİHİ

Tuğrul Bey

Selçuklu Devleti’nin kurucusu.

İSLAM TARİHİ

Tûlûnoğulları

Mısır ve Sûriye de kurulan Türk-İslâm devletlerinden.

İSLAM TARİHİ

Türk Edebiyâtı

Türk milletinin târih içinde ortaya koyduğu edebiyât.

İSLAM TARİHİ

Türkistan

Türk kelimesine -”İstan” yer bildirme eki getirilerek yapılan bu kelime, Türk yurdu mânâsına gelmekte olup, doğu ve batı olmak üzere Asya kıt’asında büyük bir bölgedir

İSLAM TARİHİ

Türkiye Selçukluları

Oğuz Türklerinin Üçoklu Kınık Boyu’na mensub Selçuklu hükümdâr ailesinden Süleymân Şâh tarafından Anadolu’da kurulan bir devlet.

İSLAM TARİHİ

Türkler

Dünyânın en eski, asîl, büyük devletler kurup, pek çok meşhûr şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden.

İSLAM TARİHİ

Türkler

Dünyânın en eski, asîl, büyük devletler kurup, pek çok meşhûr şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden.

İSLAM TARİHİ

Ubeydullah Hân

Şeybânî sülâlesinden gelen Buhârâ hükümdârlarının dördüncüsü.

İSLAM TARİHİ

Ubeydullah-ı Ahrâr

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Uhud Gazâsı

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, şanlı Eshâbı ile 625 (H.3) yılında, Mekkeli müşriklere karşı yaptığı savaş.

İSLAM TARİHİ

Ukayl Bin Ebî Tâlib (r.anh)

Resûlullah’ın amcasının oğlu ve Hazret-i Ali ile Ca’fer-i Tayyar’ın büyük kardeşi.

İSLAM TARİHİ

Ukbe Bin Nâfi’

Meşhûr İslâm kumandanlarından.

İSLAM TARİHİ

Uluğ Bey

Astronomi âlimi, Semerkand sultânı.

İSLAM TARİHİ

Übeyy Bin Ka’b (r.anh)

Eshab-ı kirâmdan.

İSLAM TARİHİ

Ümmü Habîbe (r.anhâ)

Resûlullah’ın mübârek hanımlarından.

İSLAM TARİHİ

Ümmü Seleme (r.anhâ)

Peygamberimizin mübârek hanımlarından.

İSLAM TARİHİ

Ümmü Süleym (Rumeysâ) (r.anhâ)

Hanım Sahâbîlerin meşhûrlarından.

İSLAM TARİHİ

Ümmü Ümâre Nesîbe Binti Ka’b (r.anhâ)

Gazâlarda gösterdiği cesâret ve kahramanlıklarıyla meşhûr kadın sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Üsâme Bin Zeyd (r.anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; “Üsâme bana herkesten daha yakındır” hadîs-i şerîfine mazhar ve Resûlullah’ın sevgilisi diye meşhûr olan sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Vâiz-i Kâşifî

Timuroğulları hükümdârlarından Sultan Hüseyn Baykara zamânında Herât’ta yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Vâkıdî (Muhammed bin Ömer)

Târih, fıkıh, hadîs, kırâat, tefsîr ve edebiyât âlimi.

İSLAM TARİHİ

Vakıf

Mükellef kimsenin; kendi mülkü olan belli ve dayanıklı malının menfaatini, bir şarta bağlamadan müslüman veya zımmî fakirlere terk etmesi.

İSLAM TARİHİ

Vâli

Bir şehirde devleti temsil eden en yüksek mülkî âmir.

İSLAM TARİHİ

Vasiyyet Ve Vasiyyetnâme

Bir kimsenin hayâtta iken, vefâtından sonra yapılmasını arzu ettiği şeyler hakkındaki istekleri.

İSLAM TARİHİ

Vedâ Haccı

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin en son haccı.

İSLAM TARİHİ

Veysel Karânî

Tabiînin büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Vezir

Devlet başkanının vekîli, yardımcısı. Kelime mânâsı yardımcı demektir.

İSLAM TARİHİ

Ya’kûb-i Çerhî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Ya’kûb-İi Çerhî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Yahyâ Bermekî

Abbâsî Devleti vezirlerinden.

İSLAM TARİHİ

Yâkût Hamevî

Onikinci yüzyılın sonunda ve onüçüncü yüzyılın başında yaşamış olan coğrafyacı, seyyah.

İSLAM TARİHİ

Yâkut-ı Musta’sımî

Meşhûr hattatlardan.

İSLAM TARİHİ

Yezîd

Emevî Devleti’nin ikinci halîfesi.

İSLAM TARİHİ

Yezîdîler

Hazret-i Ali’ye düşman olan ve şeytana tapan kimselerin mensûb olduğu fırka.

İSLAM TARİHİ

Yûnus Emre

Tasavvuf ehli halk şâiri.

İSLAM TARİHİ

Yûsuf Has Hâcib

Karahanlılar devrinde yetişmiş meşhûr edîb, şâir ve devlet adamı.

İSLAM TARİHİ

Yûsuf-i Hemedânî

Evliyânın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Zehebî

Fıkıh, hadîs ve târih âlimi.

İSLAM TARİHİ

Zehrâvî

Endülüs’te yetişen meşhûr tıb âlimi.

İSLAM TARİHİ

Zekât

İslâm’ın beş temel şartından dördüncüsü.

İSLAM TARİHİ

Zemahşerî

Tefsîr, fıkıh ve lügat âlimi.

İSLAM TARİHİ

Zemzem

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; “Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı, Zemzem suyunun mübârek kuyusudur” buyurarak medheylediği Kâbe-i muazzamanın yanında bulunan kuyu ve suyu.

İSLAM TARİHİ

Zengîler

Büyük Selçuklu sultânı Melikşâh’ın kumandanı, Aksungur’un oğlu İmâdeddîn Zengî tarafından el-Cezîre ve Sûriye’de kurulan devlet.

İSLAM TARİHİ

Zeyd Bin Hârise (r.anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin âzâdlı kölesi.

İSLAM TARİHİ

Zeyd Bin Sâbit (r.anh)

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden.

İSLAM TARİHİ

Zeyd Bin Zeynelâbidîn

Tabiînden fıkıh âlimi.

İSLAM TARİHİ

Zeydîler

Şîanın kollarından.

İSLAM TARİHİ

Zeyneb Binti Cahş (r.anhâ)

Peygamber efendimizin mübârek hanımlarından, ismi Zeyneb, künyesi Ümmü Hakem’dir.

İSLAM TARİHİ

Zeyneb Binti Huzeyme (r.anhâ)

Resûlullah’ın hanımlarından.

İSLAM TARİHİ

Zeyneb Binti Resûlullah (r.anhâ)

Resûlullah efendimizin dört kızından birincisi.

İSLAM TARİHİ

Zeynelâbidîn

Tabiînin büyüklerinden ve oniki imâmın dördüncüsü, ismi, Ali bin Hüseyn bin Ali bin Ebî Tâlib’dir.

İSLAM TARİHİ

Ziyârîler

Onuncu ve onbirinci yüzyıllarda Hazar denizi civârında bulunan Gürgân, Taberistân ve Elburz dağlarının güneyindeki Kûmis bölgelerinde hüküm süren hânedân.

İSLAM TARİHİ

Zübeyr Bin Avvâm (r.anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; “Her peygamberin bir havârisi (samîmi dostu) vardır. Benim havârim Zübeyr’dir” hadîs-i şerîfine mazhar olan ve sağlığında Cennet ile müjdelenen sahâbî.

İSLAM TARİHİ

Zünnûn-i Mısrî

Evliyânın büyüklerinden.

HADİS ALİMLERİ

Hadis âlimlerinin büyüklerinden olup, Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadis-i şerif kitabından Sünen-i İbni Mâce adlı eserin müellifidir. İsmi Muhammed bin Yezid olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. 824 (H.209) te Kazvin’de doğduğu için Kazvini adıyla bilinir. İbni Mace diye meşhur oldu. 886 (H. 273) da vefat etti.

MEZHEB İMAMLARI

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu'l-Hasen'dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra'da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat'ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmail bin İshak bin Sâlim bin İsmail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Ebi Bürde bin Ebu Müsel-Eşari'dir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Şibli hazretleri bir gün Hicaza gitmek için yola çıkar, yolu Bağdat’tan geçer. O zamanın halifesi Harun Reşid, Şibli hazretlerinin Bağdat’a geldiğini duyar. “Biz mi ziyaretine gelelim yoksa o mu bizim sarayımıza şeref verir?” diye haber gönderir. Şibli hazretleri biz halifenin yanına geliriz der. Ve saraya gider.

GÜNÜN HADİSİ

Din kitaplarında, (Şu on kısımdır, dokuzu şundadır) gibi ifadeler geçiyor. Onda dokuzu ne demektir?

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, hakîm Abdülvehhâba yazılmışdır. Allah adamlarının yanına giden kimsenin, kendini boş bulundurması lâzımdır. Böylece, dolu olarak döner. Herşeyden önce, i’tikâdı düzeltmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası